• ตะลุยแดนยโสธร : กีฬา/สันทนาการ

  • ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ๓ สี และผลิตภัณฑ์ข้าวต่าง ๆ

    ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์

    ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ ได้แก่ ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 3 สี ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
    ข้าวไรซ์เบอรี่ ของกลุ่มเกษตรกร อาทิ “กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนตำบลน้ำอ้อม”