• ตะลุยแดนยโสธร :

 • ข้าวหอมมะลิอินทรีย์กลุ่มเกษตรกรยั่งยืนน้ำอ้อม

  ชื่อผลิตภัณฑ์ :  ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
  ประเภทผลิตภัณฑ์ :  อาหาร
  รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :  ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมีการผลิตจะผ่านกระบวนการทดสอบเพื่อให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์
  ราคา :  กก.60 บาท
  ชื่อกลุ่ม :  กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน
  ชื่อประธานกลุ่มฯ :  นายสุวรรณ สิมมา
  ที่อยู่ :  บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 10 ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160
  เบอร์โทรศัพท์ :  086 2890671