• ตะลุยแดนยโสธร :

 • ถั่วคั่วทราย กลุ่มเกษตรกรยั่งยืน คำเขื่อนแก้ว

  ชื่อผลิตภัณฑ์ :  ถั่วคั่วทราย
  ประเภทผลิตภัณฑ์ :  อาหาร
  รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :  ถั่วคั่วทราย ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อร่างกาย ผลิตภัณฑ์
  มีมาตรฐาน อย.รับรอง ผลิตภัณฑ์มีหลากหลาย เช่น ถัวตัด,ถั่วอบเกลือ
  ราคา :  กก. 50 บาท
  ชื่อกลุ่ม :  กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน
  ชื่อประธานกลุ่มฯ :  นางฉวี มงคลนำ
  ที่อยู่ :  บ้านเลขที่ 96 หมู่ที่ 6 ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110
  เบอร์โทรศัพท์ :  061 3268683