• ตะลุยแดนยโสธร :

 • วิมานพญาแถน (อาคารพญาคันคาก อาคารพญานาค ประติมากรรมขบวนแห่บั้งไฟ)

  วิมานพญาแถน

           ตั้งอยู่บริเวณริมลำน้ำทวน ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร เป็นสถานที่แสดงถึง
  ประเพณีศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง
  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด
  โดยการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้และสืบสานตำนานบุญบั้งไฟ และส่วนประกอบที่เป็น
  สัญลักษณ์ของตำนานบุญบั้งไฟ ประกอบด้วย อาคารคันคาก อาคารพญานาค
  และประติมากรรมขบวนแห่บั้งไฟ ทั้งนี้ ภายในบริเวณมีการจัดตกแต่งสวนดอกไม้
  สวยงาม


                   อาคารพญาคันคาก                                      อาคารพญานาค


         ประติมากรรมขบวนแห่บั้งไฟ                               สวนดอกไม้สวยงาม


                                                                     ลำน้ำทวน


            สำหรับตำนานบุญบั้งไฟ มีเรื่องเล่าว่า เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าถือชาติกำเนิด
  เป็นพญาคางคก ได้อาศัยอยู่ใต้ร่มโพธิ์ใหญ่ในเมืองพันทุมวดี ด้วยเหตุใดไม่แจ้ง
  พญาแถนเทพเจ้าแห่งฝนโกรธเคืองโลกมนุษย์มาก จึงแกล้งไม่ให้ฝนตกนานถึง
  ๗ เดือน ทำให้เกิดความลำบากยากแค้นอย่างแสนสาหัสแก่มวลมนุษย์ สัตว์และพืช
  จนกระทั่งพากันล้มตายเป็นจำนวนมาก พวกที่แข็งแรงก็รอดตายและได้พากัน
  มารวมกลุ่มใต้ต้นโพธิ์ใหญ่กับพญาคางคก สรรพสัตว์ทั้งหลายจึงได้หารือกันเพื่อ
  จะหาวิธีการปราบพญาแถน ที่ประชุมได้ตกลงกันให้พญานาคียกทัพไปรบกับพญาแถน
  แต่ก็ต้องพ่ายแพ้ จากนั้นจึงให้พญาต่อแตนยกทัพไปปราบแต่ก็ต้องพ่ายแพ้อีกเช่นกัน
  ทำให้พวกสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดความท้อถอย หมดกำลังใจและสิ้นหวัง ได้แต่รอวันตาย
  ในที่สุด พญาคางคกจึงขออาสาที่จะไปรบกับพญาแถน จึงได้วางแผนในการรบโดยปลวก
  ทั้งหลายก่อจอมปลวกขึ้นไปจนถึงเมืองพญาแถน เพื่อเป็นเส้นทางให้บรรดาสรรพสัตว์
  ทั้งหลายได้เดินทางไปสู่เมืองพญาแถน ซึ่งมีมอด แมลงป่อง ตะขาบ สำหรับมอดได้รับ
  หน้าที่ให้ทำการกัดเจาะด้ามอาวุธที่ทำด้วยไม้ทุกชนิด ส่วนแมลงป่องและตะขาบให้ซ่อนตัว
  อยู่ตามกองฟืนที่ใช้หุงต้มอาหาร และอยู่ตามเสื้อผ้าของไพร่พลพญาแถนทำหน้าที่กัดต่อย
  หลังจากวางแผนเรียบร้อย กองทัพพญาคางคกก็เดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่การรบ มอดทำ
  หน้าที่กัดเจาะด้ามอาวุธ แมลงป่องและตะขาบกัดต่อยไพร่พลของพญาแถนจนเจ็บปวด
  ร้องระงมจนกองทัพระส่ำระสาย ในที่สุดพญาแถนจึงได้ยอมแพ้และตกลงทำสัญญา
  สงบศึกกับพญาคางคก ดังนี้ 
  1. ถ้ามวลมนุษย์จุดบั้งไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าเมื่อใด ให้พญาแถนสั่งให้ฝนตกในโลกมนุษย์ 
  2. ถ้าได้ยินเสียงกบ เขียดร้อง ให้รับรู้ว่าฝนได้ตกลงมาแล้ว 
  3. ถ้าได้ยินเสียงสนู (เสียงธนูหวายของว่าว) หรือเสียงโหวด ให้ฝนหยุดตกเพราะจะเข้า
  สู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าว หลังจากที่ได้สัญญากันแล้ว พญาแถนจึงได้ถูกปล่อยตัวไปและได้
  ปฏิบัติตามสัญญามาจนบัดนี้     


            ปัจจุบันจังหวัดยโสธรมีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
  โดยมีการจัดกิจกรรมในบริเวณลานวิมานพญาแถนทุกสัปดาห์ เริ่มดำเนินการ
  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นมา โดยในแต่ละสัปดาห์มีกิจกรรม ดังนี้
  สัปดาห์ที่ 1 และ 4 เป็นการจัดกิจกรรมตลาดประชารัฐ  สัปดาห์ที่ 2 เป็นการจัด
  กิจกรรม ถนนเด็กเดิน และสัปดาห์ที่ 3 เป็นการจัดกิจกรรม Lady Fair โดยเป็น
  การบูรณาการงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อเป็น
  การส่งเสริมสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดยโสธร


           กิจกรรมเลดี้แฟร์เพื่อส่งเสริมสตรี                       การแสดงศิละพื้นบ้าน


                     กิจกรรมตลาดประชารัฐ                                                      กิจกรรมถนนเด็กเดิน