# หัวข้อข่าว
1 สพอ.เลิงนกทา  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  เวลา 13.00 น. นายนวพล  แก่นจำปา พร้อมด้วย นางสาวสุภิยดา แสงอร่ามพัฒนากร ประสานงาน หารือคณะครูโรงเรียนกุดแข้ด่อนหนองบัว เพื่อคัดเลือกเด็กเข้ารับทุนฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ณ โรงเรียนกุดแข้ด่อนหนองบัว ต.กุดเชียงหม   (18/11/2562)
2 สพอ.เลิงนกทา  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  เวลา 11.00 น. นางสาวสุภิยดา  แสงอร่าม พัฒนากร รับลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มเติม พร้อมให้คำแนะนำการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทาง Online กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีทอผ้าบ้านม่วงกาชัง ม.9 ต.สวาท อ.เลิงนกทา ณ สพอ.เลิง   (18/11/2562)
3 สพอ.เลิงนกทา  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.00 น. นายนวพล  แก่นจำปา พัฒนากร ร่วมประชุมบูรณาการการทำงานระดับตำบลศรีแก้ว ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา   (18/11/2562)
4 สพอ.ไทยเจริญ วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.นายสวัสดิ์ ไชยมา พัฒนาการอำเภอไทยเจริญ พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอไทยเจริญ ดูสถานที่ท่องเที่ยว/เยี่ยมกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ Otop ณ บ้านหนองซ่งแย้ หมู่ที่ 2 และ 9 ตำบลคำเตย อำเภอไทยเ   (18/11/2562)
5 สพอ.มหาชนะชัย  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น สพอ.มหาชนะชัย  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาชนะชัย ให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่สมาชิกกองทุนฯ   (18/11/2562)