# หัวข้อข่าว
1 วันที่ 26 มกราคม 2564 หมวดบำรุงทางหลวงชนบทยโสธร ได้ดำเนินการซ่อมบำรุงปกติผิวทางลาดยาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้เดินทางสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ถนนสาย ยส.4014   (27/1/2564)
2 วันที่ 26 มกราคม 2564 หมวดบำรุงทางหลวงชนบทยโสธร ได้ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางสร้างทัศนียภาพสองข้างทางให้สวยงามและเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็น เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ถนนสาย ยส.3018   (27/1/2564)
3 ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร บูรณาการหน่วยงาน เข้มงวดมาตรการการป้องกันโรคระบาดสัตว์และโรคโควิด -19 ในตลาดนัดโค-กระบือ   (27/1/2564)
4 ปลัดจังหวัดยโสธร มอบ ศปก.จ.ยส. ออกตรวจสถานบริการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่ อ.เมืองยโสธร   (27/1/2564)
5 วันที่ 26 มกราคม 2564 หมวดบำรุงทางหลวงชนบทยโสธร ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายจราจรชนิด น–1 และปรับปรุงเครื่องหมายจราจรที่ชำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดี เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ถนนสาย ยส.2022   (27/1/2564)