# หัวข้อข่าว
1 วันที่ 16 กันยายน 2562 หมวดทางหลวงหนองพอก แขวงทางหลวงยโสธร   (16/9/2562)
2 วันที่ 16 กันยายน 2562 หมวดทางหลวงสุวรรณภูมิ แขวงทางหลวงยโสธร   (16/9/2562)
3 วันที่ 16 กันยายน 2562 หมวดทางหลวงอาจสามารถ แขวงทางหลวงยโสธร   (16/9/2562)
4 วันที่ 16 กันยายน 2562 งานไฟฟ้า แขวงทางหลวงยโสธร   (16/9/2562)
5 วันที่ 16 กันยายน 2562 งานไฟฟ้า แขวงทางหลวงยโสธร   (16/9/2562)