# หัวข้อข่าว
1 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย (18 เมษายน 2564)   (18/4/2564)
2 สนง.พมจ.ยโสธร จัดเวรเจ้าหน้าที่ให้บริการคนพิการและผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่เข้ามาติดต่อขอรับบริการ (16 เมษายน 2564)   (18/4/2564)
3 ให้คำปรึกษาการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ (16 เมษายน 2564)   (18/4/2564)
4 ประชุมจัดทำมาตรการในการปฎิบัติงานของบุคลากร พม. และการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย (16 เมษายน 2564)   (18/4/2564)
5 พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2564   (18/4/2564)