# หัวข้อข่าว
1 นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร) การร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562   (19/5/2562)
2 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร) ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)   (19/5/2562)
3 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศพจ.เขต 5 (ยโสธร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องด้านการประมง (Smart Farmer) ประจำปี 2562   (19/5/2562)
4 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร) พร้อมด้วยนักวิชาการศูนย์ฯ ฟังสรุปผลการปฏิบัติงาน ของนักศึกษาฝึกงาน   (19/5/2562)
5 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร) ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามเร่งรัดผลงานวิจัยที่ยังไม่แล้วเสร็จภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   (19/5/2562)