รายชื่อหน่วยงาน จำนวนที่รายงาน จำนวนรายงานสะสม
1 กรมทหารราบที่ 16 42 264
2 ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร 22 831
3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร 7 150
4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 39 147
5 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร 262 2917
6 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร 5 620
7 สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 261 3652
8 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร 3 179
9 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 72 2987
10 สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร 9 246
11 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร 7 233
12 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 20 339
13 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร 10 196
14 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร 39 381
15 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร 35 710
16 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร 95 1181
17 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร 10 388
18 โครงการชลประทานยโสธร 5 93
19 สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร 14 138
20 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร 23 360
21 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร 15 303
22 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร 84 1546
23 สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร 15 746
24 สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร 69 1450
25 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร 100 1658
26 โรงพยาบาลยโสธร 7 257
27 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ 4 185
28 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 33 246
29 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 2 18
30 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร 91 412
31 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร 0 32
32 การประปาส่วนภูมิภาค สาขายโสธร 4 34
33 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 22 233
34 เทศบาลเมืองยโสธร 25 175
35 สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดยโสธร 0 0
36 สำนักงานจังหวัดยโสธร 37 388
37 ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร 17 583
38 อำเภอเมืองยโสธร 29 461
39 อำเภอป่าติ้ว 2 613
40 อำเภอคำเขื่อนแก้ว 23 175
41 อำเภอทรายมูล 10 172
42 อำเภอมหาชนะชัย 20 824
43 อำเภอค้อวัง 4 447
44 อำเภอกุดชุม 0 227
45 อำเภอไทยเจริญ 13 311
46 อำเภอเลิงนกทา 10 277
47 สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร 51 517
48 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 3 103
49 สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร 19 239
50 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร 20 163
51 ศอ.ปส.จ.ยส.(ยาเสพติด) 5 75
52 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร 317 1331
53 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร 22 184
54 สำนักงานสัสดีจังหวัดยโสธร 1 31
55 หน่วยตำรวจสันติบาลยโสธร 0 0
56 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร 2 18
57 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร 11 272
58 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร 10 203
59 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร 8 115
60 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 137 1004
61 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร 36 632
62 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร 4 283
63 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยโสธร (พืชสวน) 0 61
64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร 2 57
65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 5 ยโสธร 13 261
66 สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร 29 636
67 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร 2 107
68 ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 0 103
69 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดยโสธร 1 16
70 สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร 23 136
71 สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร 30 525
72 ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดยโสธร 0 6
73 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 0 6
74 สำนักบริการลูกค้า กสท. จังหวัดยโสธร 0 0
75 แขวงทางหลวงชนบทยโสธร 58 209
76 แขวงทางหลวงยโสธร 52 710
77 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร 2 69
78 สำนักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร 9 64
79 เรือนจำจังหวัดยโสธร 6 2285
80 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร 49 1100
81 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร 1 14
82 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร 6 266
83 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร 4 40
84 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร 38 735
85 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร 0 116
86 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร 1 357
87 วิทยาลัยชุมชนยโสธร 5 56
88 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 0 39
89 วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา 3 55
90 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 14 380
91 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์28 0 1
92 โรงเรียนอนุบาลยโสธร 0 1
93 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 0 0
94 เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร 0 1
95 หอการค้าจังหวัดยโสธร 0 0
96 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 0 1
97 สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร 0 0
98 ธนาคารออมสิน สาขายโสธร 0 1
99 สำนักงานธนาคาร ธกส. จังหวัดยโสธร 0 1
100 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร 17 53