• กลุ่มข่าว : กิจกรรม/งานเด่นอื่นๆ

 • ผู้ว่าฯ ยโสธร พบปะสื่อมวลชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสู่พี่น้องประชาชน
  ผู้โพสต์ : [สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรทั่วไป
  วันที่ 17 ก.ย. 2564 (22:08 น.)

  วันที่ 17 กันยายน 2564  เวลา 09.30 น.  นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ผู้ว่าฯ ยโสธร พบสื่อมวลชน” ครั้งที่  5 ประจำปีงบประมาณ 2564  โดยมีสื่อมวลชน ทั้งสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์  สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์  นักจัดรายการ และเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น  4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

    ทั้งนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ได้จัดกิจกรรม ผู้ว่าฯ ยโสธรพบสื่อมวลชน ขึ้น เพื่อพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนทุกแขนงและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัดยโสธรสู่พี่น้องประชาชนผ่านสื่อช่องทางต่างๆ นอกจากนั้นยังได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ มาร่วมพบปะ พูดคุย พร้อมให้ข้อมูลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน และตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์   ได้แก่ พันเอกมงกุฎ แก้วพรหม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร (ฝ่ายทหาร) ให้ข้อมูลข่าวสารประเด็นการเสริมสร้างความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร  นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ  ปลัดจังหวัดยโสธร ประเด็นด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดยโสธร การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และรณรงค์หมู่บ้านสีฟ้า ปลอดโควิด-19  นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ประเด็นสถานการณ์และการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    (COVID-19) จังหวัดยโสธร  นายไกร เอี่ยมจุฬา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดยโสธร ประจำปี 2565 และ ปี 2566-2570   นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรูญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร นายประยงค์ พลขำ เกษตรจังหวัดยโสธร ประเด็นเกษตรอินทรีย์ และพืชสมุนไพรต้านโควิด-19  นายสัตวแพทย์ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ประเด็นโรคลัมปี สกิน  นายสมยศ นามพุทธา  ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ประเด็น จังหวัดสะอาด นายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์  อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร  ประเด็น การแก้ไขข้อร้องเรียนเกี่ยวกับโรงงานยาพาราที่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน นางเสน่ห์  เกษกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร ประเด็น การบริหารจัดการน้ำ  นายสุรชัย แดนพิบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ประเด็นโครงการโคก หนอง นา โมเดล  และ นางวันชนะ บุญปก ดาโรจน์ ผู้อำนวยการ สวท.ยโสธร ประเด็น การนำเสนอข่าวสารผ่านสื่อกรมประชาสัมพันธ์  รวมทั้ง จ.ส.ต.พงษ์สถิตย์  อรอินทร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ได้กล่าวถึงการดำเนินงานร่วมกับสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ในการนำเสนอข่าวสารซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการกระจายข่าวสารสู่พี่น้องประชาชน 

    อย่างไรก็ตาม นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของจังหวัดยโสธร มีสื่อมวลชนทุกแขนงและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่ร่วมกันสื่อสารสู่พี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันตนเองจากโควิด-19  การทำเกษตรอินทรีย์ วิถีวัฒนธรรม สินค้าโอทอป แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงด้านเศรษฐกิจ  ซึ่งตนเองก็จะขับเคลื่อนและสานต่อการพัฒนาจังหวัดตามแนวทาง  “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์  เมืองแห่งวิถีอีสาน” พัฒนาจุดแข็งและเอกลักษณ์ของจังหวัดยโสธร ภายใต้การบูรณาการการทำงานของกรมยโสธร เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พี่น้องชาวยโสธร รวมทั้งปี 2565 จังหวัดยโสธรจะครบรอบ 50 ปี การสถาปนาจังหวัดยโสธร ที่แยกจากจังหวัดอุบลราชธานี จึงต้องมีการวางแผนเตรียมการเฉลิมฉลอง   สุดท้ายผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมการทำงานของสื่อมวลชนทุกแขนง และเครือข่ายประชาสัมพันธ์  ร่วมทั้งทุกส่วนราชการที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดยโสธร เพื่อพี่น้องชาวยโสธรต่อไป ...///วันที่ 17 กันยายน 2564  เวลา 09.30 น.  นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ผู้ว่าฯ ยโสธร พบสื่อมวลชน” ครั้งที่  5 ประจำปีงบประมาณ 2564  โดยมีสื่อมวลชน ทั้งสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์  สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์  นักจัดรายการ และเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น  4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 
    ทั้งนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ได้จัดกิจกรรม ผู้ว่าฯ ยโสธรพบสื่อมวลชน ขึ้น เพื่อพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนทุกแขนงและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัดยโสธรสู่พี่น้องประชาชนผ่านสื่อช่องทางต่างๆ นอกจากนั้นยังได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ มาร่วมพบปะ พูดคุย พร้อมให้ข้อมูลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน และตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์   ได้แก่ พันเอกมงกุฎ แก้วพรหม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร (ฝ่ายทหาร) ให้ข้อมูลข่าวสารประเด็นการเสริมสร้างความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร  นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ  ปลัดจังหวัดยโสธร ประเด็นด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดยโสธร การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และรณรงค์หมู่บ้านสีฟ้า ปลอดโควิด-19  นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ประเด็นสถานการณ์และการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    (COVID-19) จังหวัดยโสธร  นายไกร เอี่ยมจุฬา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดยโสธร ประจำปี 2565 และ ปี 2566-2570   นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรูญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร นายประยงค์ พลขำ เกษตรจังหวัดยโสธร ประเด็นเกษตรอินทรีย์ และพืชสมุนไพรต้านโควิด-19  นายสัตวแพทย์ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ประเด็นโรคลัมปี สกิน  นายสมยศ นามพุทธา  ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ประเด็น จังหวัดสะอาด นายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์  อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร  ประเด็น การแก้ไขข้อร้องเรียนเกี่ยวกับโรงงานยาพาราที่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน นางเสน่ห์  เกษกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร ประเด็น การบริหารจัดการน้ำ  นายสุรชัย แดนพิบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวั

  ยโสธร ประเด็นโครงการโคก หนอง นา โมเดล  และ นางวันชนะ บุญปก ดาโรจน์ ผู้อำนวยการ สวท.ยโสธร ประเด็น การนำเสนอข่าวสารผ่านสื่อกรมประชาสัมพันธ์  รวมทั้ง จ.ส.ต.พงษ์สถิตย์  อรอินทร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ได้กล่าวถึงการดำเนินงานร่วมกับสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ในการนำเสนอข่าวสารซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการกระจายข่าวสารสู่พี่น้องประชาชน  
    อย่างไรก็ตาม นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของจังหวัดยโสธร มีสื่อมวลชนทุกแขนงและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่ร่วมกันสื่อสารสู่พี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันตนเองจากโควิด-19  การทำเกษตรอินทรีย์ วิถีวัฒนธรรม สินค้าโอทอป แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงด้านเศรษฐกิจ  ซึ่งตนเองก็จะขับเคลื่อนและสานต่อการพัฒนาจังหวัดตามแนวทาง  “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์  เมืองแห่งวิถีอีสาน” พัฒนาจุดแข็งและเอกลักษณ์ของจังหวัดยโสธร ภายใต้การบูรณาการการทำงานของกรมยโสธร เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พี่น้องชาวยโสธร รวมทั้งปี 2565 จังหวัดยโสธรจะครบรอบ 50 ปี การสถาปนาจังหวัดยโสธร ที่แยกจากจังหวัดอุบลราชธานี จึงต้องมีการวางแผนเตรียมการเฉลิมฉลอง   สุดท้ายผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมการทำงานของสื่อมวลชนทุกแขนง และเครือข่ายประชาสัมพันธ์  ร่วมทั้งทุกส่วนราชการที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดยโสธร เพื่อพี่น้องชาวยโสธรต่อไป ...///

  ไฟล์แนบ
  IMG_0887.jpg