• ตะลุยแดนยโสธร :

  • โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

    ประวัติโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

    วันที่ 08 ก.พ. 2560

             โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเป็นโรงเรียนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดตั้งขึ้นเอง   เป็นลักษณะของโรงเรียนประจำ กิน-นอน ซึ่งเป็นการจัดตั้งตามนโยบายของฝ่ายบริหารที่ได้มอบหมายให้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรดำเนินการในปีงบประมาณ  ๒๕๔๙  โดยเริ่มต้นจากการเสนอโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เพื่อขอความเหตุชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรและได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๕ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๑๖  สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๔๙ (วันพุธ)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจึงได้ขอประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑ ผลการประเมินความพร้อมของคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลประเมินมีค่าเฉลี่ย  ๒.๖๔ ซึ่งอยู่ในระดับสูง สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จึงได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรขึ้น  เมื่อวันที่  ๑ ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  จึงกำหนดวันนี้เป็นวันจัดตั้งโรงเรียน หลังจากนั้นได้รายงานการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรต่อผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เพื่อรายงานต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตอบรับทราบการประกาศจัดตั้งโรงเรียนตามหนังสือที่ มท ๐๘๙๓.๓/๔๓๘๓ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๐ ทำให้การจัดตั้งโรงเรียนเป็นตามลำดับขั้นตอนการจัดตั้งโรงเรียนและดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการอย่างถูกต้อง